Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές
Διακοπές - Τουρισμός - Ταξίδια - Εκδρομές


Πρόκειται για συνεταιριστική οργάνωση που συστάθηκε νομότυπα το έτος 1963 . Με την πρώτη τροποποίηση του καταστατικού το έτος 1982 η επωνυμία της έγινε ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Σκοπός της είναι:

1. Η ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισμός των δραστηριοτήτων των πρωτοβαθμίων – συνεταιρισμών μελών της.
2. Η Ένωση μπορεί να αναλαμβάνει και η ίδια δραστηριότητες από αυτές, που προβλέπονται για τα μέλη της είτε για λογαριασμό των μελών της είτε για λογαριασμό της.
3.Η Ένωση πρακτορεύει στην περιφέρειά της ασφαλιστικές εταιρίες.
4. Η Ένωση, για την εκπλήρωση του σκοπού της, αναπτύσσει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες :
α) Παρέχει στα μέλη της κάθε συνδρομή και φροντίζει για τον εφοδιασμό τους με τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή τους.
β) Φροντίζει για τη διακίνηση, διαφήμιση και εμπορία των προϊόντων των μελών της
γ) Συνιστά Υπηρεσία λογιστικής εξυπηρέτησης των Συνεταιρισμών και φροντίζει για τις νομικές τους υποθέσεις, εφ’ όσον ζητηθεί.
δ) Συμβουλεύει και παρέχει κάθε βοήθεια στους Συνεταιρισμούς κατά την σύστασή τους και σε όλες τις λεπτομέρειες της διαχείρισης και των εργασιών τους. Εκδίδει σχέδια Κανονισμών εργασιών και άλλα έντυπα που περιέχουν οδηγίες προς τους συνεταίρους.
ε) Αποκτά ακίνητα και ιδρύει εργοστάσια για την εναποθήκευση, επεξεργασία ή κατεργασία συντήρηση και συσκευασία γεωργικών κτηνοτροφικών, δασικών και λοιπών προϊόντων των μελών της.
στ) Αποκτά και συντηρεί γεωργικές μηχανές και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των γεωργικών αναγκών των μελών της.
ζ) Αναλαμβάνει για λογαριασμό του κράτους, ή άλλων οργανισμών την συγκέντρωση, εναποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση γεωργικών ή άλλων προϊόντων της περιφέρειας της με προμήθεια. Στις ανωτέρω εργασίες επιτρέπεται η συμμετοχή και μη μελών εφόσον πρόκειται για εργασίες εκτελούμενες για λογαριασμό του κράτους.
η) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου για κάλυψη της δυναμικότητας των συνεταιρικών εγκαταστάσεων (εργοστασίων) για επίτευξη χαμηλού κόστους ή για παρασκευή προϊόντων ορισμένης ποιότητας ή εξυπηρέτησης κατηγορίας πελατών μπορεί η Ένωση να δέχεται σε συνεργασία μη μέλη της ως και μεμονωμένους παραγωγούς, εφ’ όσον η παραγωγή των μελών δεν καλύπτει τις ανωτέρω ανάγκες.
θ) Εισπράττει από τους αρμόδιους φορείς το καθαρό προϊόν των πάσης φύσεως επιδοτήσεων και διανέμει στα μέλη ή απευθείας στους δικαιούχους, αποδίδουσα λογαριασμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.
ια) Για την πληρέστερη αξιοποίηση των εργοστασίων και εν γένει εγκαταστάσεων της Ένωσης επιτρέπεται η επεξεργασία σε αυτά προϊόντων τρίτων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει το καταβλητέο δικαίωμα.
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, Κ. ΦΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
ΤΗΛ. 2692023013
Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγέθυνση | Επόμενη Φωτογραφία
To © golden-greece παρουσιάζει: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ